Chào bán cổ phần trong doanh nghiệp nhà nước

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hùng, ở Hà Nội. Tôi có một vấn đề mong được quý công ty tư vấn giúp: Một doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa đã bán ra 49% cổ phần cho các cổ đông, sắp tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục bán 30% cổ phần ra ngoài để huy động vốn cho doanh nghiệp.

Cho tôi hỏi: Số cổ phần này có được phát hành bán rộng rãi ra bên ngoài hay chỉ được phát hành trong nội bộ các cổ đông? Mình có được quyền trực tiếp mua cổ phần của doanh nghiệp đó hay chỉ được mua gián tiếp qua cổ đông của họ?

Luật sư tư vấn:

Công ty luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 8 điều 3 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: “8. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.”

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc bán cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hóa phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần và thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trong câu hỏi mà bạn nêu ra, doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa đã bán ra 49% cổ phần, do vậy, trong lần bán cổ phần lần hai thực chất sẽ là công ty cổ phần thực hiện bán cổ phần.

Khoản 2 điều 122 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán ra công chúng;

c) Chào bán cổ phần riêng lẻ.”

Như vậy, số cổ phần này có thể được phát hành rộng rãi ra bên ngoài nếu công ty lựa chọn hình thức chào bán ra công chúng. Khi đó, bạn hoàn toàn được quyền trực tiếp mua cổ phần của doanh nghiệp mà không cần mua gián tiếp qua cổ đông công ty thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan