Thời gian: từ 16h 30 đến 18h30 ngày 7/11/2011
Địa điểm: Phòng họp Nha Trang S&B Law

Chuyên đề: Chăm sóc và phát triển khách hàng trong lĩnh vực luật
Chủ tọa: Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Luật sư Điều hành.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn