Chăm sóc và phát triển khách hàng trong lĩnh vực luật

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 16h 30 đến 18h30 ngày 7/11/2011
Địa điểm: Phòng họp Nha Trang S&B Law

Chuyên đề: Chăm sóc và phát triển khách hàng trong lĩnh vực luật
Chủ tọa: Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Luật sư Điều hành.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan