Chấm dứt hợp đồng lao động với giám đốc đến tuổi nghỉ hưu

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Giám đốc (nữ) của Công ty chúng tôi sinh ngày 20 tháng 2 năm 1968, vậy tuổi nghỉ hưu của Giám đốc là khi nào? Công ty có quyền cho Giám đốc nghỉ việc khi đến tuổi nghỉ hưu không? Nếu có thì Công ty phải đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước không? Chúng tôi có phải trả bất kỳ khoản tiền nào không? Nếu bà A muốn kéo dài thời gian làm việc quá ngày nghỉ hưu, Công ty có thể từ chối yêu cầu này không?

Trả lời:

Bà A - Giám đốc của Công ty chúng tôi sinh ngày 20 tháng 2 năm 1968, vậy tuổi nghỉ hưu của Giám đốc là khi nào?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động 2019 quy định: “Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ”.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ kể từ năm 2021 như sau:

Năm nghỉ hưuTuổi nghỉ hưu
202155 tuổi 4 tháng
202255 tuổi 8 tháng
202356 tuổi
202456 tuổi 4 tháng

Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định: “Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.”. Điều này có nghĩa là thời điểm nghỉ hưu và thời điểm đến tuổi nghỉ hưu của Người lao động không phải là một, Công ty cần phải chú ý điều khoản này để xác định chính xác thời điểm nghỉ hưu của Người lao động.

Bà A sinh ngày 20 tháng 2 năm 1968, làm việc tại Công ty ở vị trí Giám đốc, có nghĩa là bà A đang làm việc trong điều kiện bình thường nên tuổi nghỉ hưu của bà là 56 tuổi 4 tháng, tức là ngày đủ tuổi nghỉ hưu của bà A là 20/6/2024 và thời điểm nghỉ hưu của bà là vào ngày 30/6/2024. Trường hợp bà A tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu thì thời điểm nghỉ hưu của bà A là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Công ty có quyền cho Giám đốc nghỉ việc khi đến tuổi nghỉ hưu không?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 36, Bộ luật lao động, “Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây: … đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Điều này có nghĩa là khi bà A đủ tuổi nghỉ hưu, nếu Công ty và và bà A không có thỏa thuận để Bà A tiếp tục làm việc thì Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động.

Nếu có thì Công ty phải đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước không?

Khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Giám đốc là một trong những chức danh Người quản lý doanh nghiệp.

Căn cứ điểm c, khoản 1, điều 7 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Người quản lý doanh nghiệp (bao gồm Giám đốc như đã nêu ở trên) là một trong những công việc đặc thù yêu cầu thời hạn báo trước khi Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp động lao động trong trường hợp nghỉ hưu dài hơn các trường hợp bình thường, cụ thể như sau:

  • Ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên;
  • Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy, tùy thuộc vào thời hạn của Hợp đồng lao động mà thời hạn báo trước sẽ được xác định khác nhau. Công ty dựa vào thời hạn của Hợp đồng để xác định thời gian báo trước cho Bà A Người lao động.

Chấm dứt hợp đồng lao động với giám đốc đến tuổi nghỉ hưu
Chấm dứt hợp đồng lao động với giám đốc đến tuổi nghỉ hưu

Chúng tôi có phải trả bất kỳ khoản tiền nào không?

Như đã trình bày ở Mục 2, Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu là một trong các trường hợp phát sinh quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng của Công ty, theo đó nếu như Công ty thực hiện đúng nghĩa vụ báo trước như đã nêu ở Mục 3 thì sẽ không phải bồi thường bất kỳ khoản nào cho Người lao động.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật lao động 2019, Công ty trong thời hạn tối đa 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động phải thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của Người lao động.

Như vậy, nếu thực hiện đúng nghĩa vụ báo trước, Công ty không phải bồi thường khoản tiền nào cho Bà A mà chỉ cần thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của Bà A (ví dụ như lương, thưởng, trợ cấp,…).

Nếu Bà A muốn kéo dài thời gian làm việc quá ngày nghỉ hưu, Công ty có thể từ chối yêu cầu này không?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 36, Bộ luật lao động, “Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây: … đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Bộ luật lao động cho phép Công ty đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động với Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nếu như Công ty và Người lao động không đạt được thỏa thuận để Người lao động tiếp tục làm việc. Như vậy, khi quyết định đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động, Công ty có quyền từ chối khi Bà A đề nghị tiếp tục làm việc.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan