Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ tại Hà Nội

Nội dung bài viết

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận); đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiện theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

Theo đó, người đang sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại bản Quy định kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Chủ sở hữu nhà ở là cá nhân nước ngoài nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường). Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Việc cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở theo thẩm quyền quy định của Luật Đất đai; Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Hà Nội và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nghĩa vụ tài chính khi được cấp Giấy chứng nhận hoặc được xác nhận biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm: lệ phí cấp Giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, các loại phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận được trao cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc người đề nghị đăng ký biến động hoặc người được ủy quyền hợp pháp sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn hoặc được ghi nợ theo quy định hiện hành).

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5//2013 và thay thế Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội.

Độc giả có thể tải văn bản tại đây.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan