Cấp giấy chứng nhận đầu tư với mục tiêu sửa chữa, bảo dưỡng, thiết kế máy mọc và thiết bị.

Nội dung bài viết

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn 5171/BKHĐT-ĐTNN ngày 22/7/2013 v/v góp ý kiến cấp giấy chứng nhận đầu tư, nội dung công văn như sau:

  • Mục tiêu “dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng” không có trong Biểu cam kết WTO. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể thực hiện mục tiêu này với điều kiện ràng buộc: Doanh nghiệp cam kết chỉ thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng nhằm hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng đối với các sản phẩm do doanh nghiệp được phép nhập khẩu và phân phối.
  • Mục tiêu “thiết kế máy móc và thiết bị (không bao gồm thiết kế phương tiện giao thông, vận tải)” của doanh nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Biểu cam kết WTO. Tuy nhiên Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định đối tác kinh tế, theo đó, việc nhà đầu tư Nhật Ban đầu tư mục tiêu nêu trên là được xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan