Thời gian: từ 16h 30 đến 18h30 ngày 7/10/2011
Địa điểm: Phòng họp Nha Trang S&B Law

Chuyên đề: Các vấn đề chú ý khi tư vấn cho khách hàng đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài
Chủ tọa: Luật sư Phạm Duy Khương, Luật sư thành viên.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn