Các trường hợp nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Nội dung bài viết

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh doanh ngành nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài luôn là vấn đề được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Trong trường hợp, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào tổ chức kinh doanh ngành nghề không có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài thì có cần thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp đó hay không?

Căn cứ Điều 26 Luật đầu tư 2014 quy định về các trường hợp nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế như sau:

“a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

  1. b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.”

Như vậy, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào tổ chức kinh doanh ngành nghề kinh doanh không có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và không làm tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thì không cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan