Các nội dung chính trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Khang, ở Hà Nội. Hiện tại, tôi và các bạn có một dự án khởi nghiệp. Dự án cũng đã bắt đầu vài tháng và đang tiến triển rất tốt, dự kiến sắp ra mắt thị trường nhưng các thành viên trong dự án đến giờ mới tính đến chuyện lập bản thỏa thuận về quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên. Qúy công ty cho tôi hỏi nội dung chính trong bản hợp đồng thỏa thuận là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì các bạn cùng thực hiện một dự án kinh doanh và nay cần thỏa thuận về quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên. Các bạn có thể lập hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định tại Điều 504 Bộ luật hình sự năm 2015:

"Điều 504. Hợp đồng hợp tác

1. Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

2. Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản."

Theo đó, hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không thành lập pháp nhân. Hoạt động này có thể được kiểm soát bởi các thành viên góp vốn theo thỏa thuận hoặc kiểm soát bởi một trong số các bên tham gia.

Hợp đồng hợp tác bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

+ Mục đích, thời hạn hợp tác;

+ Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân;

+ Tài sản đóng góp, nếu có;

+ Đóng góp bằng sức lao động, nếu có;

+ Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức;

+ Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác;

+ Quyền, nghĩa vụ của người đại diện, nếu có;

+ Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có;

+ Điều kiện chấm dứt hợp tác.

Như vậy, các bạn có thể thành lập hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung nêu trên. Trong đó, quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong nhóm dự án sẽ được thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng. Hợp đồng lập thành văn bản có chữ ký của các bên và các thành viên phải thực hiện đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan