Các khoản nợ xấu phải thẩm định giá khởi điểm khi đấu giá

Nội dung bài viết

Ngày 16/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 4 Điều 65 Luật Đấu giá tài sản về thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Theo đó, những trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm bao gồm:

– Khoản nợ xấu được Công ty quản lý tài sản mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá khởi điểm, Công ty không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán nợ về giá khởi điểm.

– Khoản nợ xấu được Công ty quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường.
– Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, Công ty quản lý tài sản không thỏa thuận được với bên bảo đảm về giá khởi điểm.

Việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá trong các trường hợp nêu trên được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định này.

Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định quyền và nghĩa vụ của Công ty Quản lý tài sản trong trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu như sau:

– Lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

– Ký kết hợp đồng thẩm định giá với doanh nghiệp thẩm định giá.

– Cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan đến khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu phải thẩm định giá cho doanh nghiệp thẩm định giá.

– Được ủy quyền cho tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này trong trường hợp khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt.

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan