Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin hỏi luật sư, pháp luật quy định như thế nào về các hình thức mà nhà nước áp dụng để lựa chọn nhà thầu cho dự án BOT? Xin cảm ơn luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 8 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định: “Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi là hợp đồng PPP) là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 27 của Luật này”.

Theo đó, Điều 27 Luật Đầu tư quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP như sau:

1. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

2. Chính phủ quy định chi tiết lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT hay còn gọi là hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao là “hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định”.

Như vậy, hợp đồng BOT là một kiểu đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP, việc tiến hành đầu tư theo hợp đồng BOT phải tuân theo các quy định của pháp luật về đầu tư.

Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT được quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Nghị định nêu rõ có hai hình thức để lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu tại điểm a Khoản 4 Điều 23 như sau:

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư

a) Xác định rõ hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu, trong nước hoặc quốc tế theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. Đối với dự án PPP nhóm C, dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng, trường hợp không áp dụng sơ tuyển, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước, trừ trường hợp theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 9 Nghị định này.”

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan