Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi mới thực hiện hoạt động đầu tư một dự án được triển khai tại vùng, địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư. Cho tôi hỏi, nếu thời hạn hưởng ưu đãi của tôi chưa hết, mà pháp luật có sự thay đổi khiến mức ưu đãi giảm thì tôi có được hưởng mức ưu đãi đầu tư như tôi đã hưởng trước đó cho đến hết thời hạn của mình không? Cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

Điều 13 Luật đầu tư 2014 quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật như sau:

Điều 13. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

………

  1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.
  2. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.
  3. Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều này thì được xem xét giải quyết bàng một hoặc một số biện pháp sau đây:
  4. a) Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;
  5. b) Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;
  6. c) Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.
  7. Đối với biện pháp bảo đảm đầu tư quy định tại khoản 4 Điều này, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

Như vậy, bạn vẫn tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cũ, trừ trường hợp nhà nước thay đổi pháp luật vì lí do quốc phòng, an ninh, trật tự quốc gia, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường. Trong trường hợp không được hưởng mức ưu đãi cũ nhà nước sẽ có biện pháp khác bảo đảm cho nhà đầu tư quy định tại khoản 3 khi nhà đầu tư thực hiện yêu cầu trong thời hạn 3 năm.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan