Báo cáo điều tra hình sự được thực hiện định kỳ

Nội dung bài viết

Đây là một nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định số 128/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 quy định về chế độ báo cáo điều tra hình sự.

Theo đó, báo cáo định kỳ gồm báo cáo 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và báo cáo năm, tổng hợp, phân tích đánh giá và dự báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kết quả công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm và phương hướng công tác trọng tâm tiếp theo…

Báo cáo về vụ, việc có dấu hiệu làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; vụ, việc có khiếu kiện kéo dài nhiều năm; vụ, việc có tính chất nhạy cảm, phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc vụ, việc khác khi có yêu cầu của Quốc hội, UBTV Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Báo cáo chuyên đề là báo cáo sơ kết, tổng kết hoặc tổng hợp, đánh giá và dự báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm theo từng lĩnh vực.

Báo cáo về điều tra hình sự phải được phân loại, xác định và đóng dấu độ mật đúng quy định và chỉ gửi đến nơi nhận đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo tổ chức việc xây dựng báo cáo; cập nhật thông tin và chịu trách nhiệm về độ chính xác, toàn vẹn các thông tin, dữ liệu; xây dựng báo cáo và thống kê số liệu về điều tra hình, định kỳ gửi báo cáo về điều tra hình sự cho Chính phủ (qua Bộ Công an) trước ngày 15/01 đối với báo cáo 03 tháng; trước ngày 15/4 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 15/ 7 đối với báo cáo 09 tháng; trước ngày 15/10 đối với báo cáo năm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan