BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 8

Nội dung bài viết

 1. Nghị định 50/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/6/2012 sửa đổi Nghị định 70/2007/NĐ-CP ban hành ngày 20/4/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.
 • Nghị định 50/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi hồ sơ đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay và hồ sơ đăng ký các quyền đối với tàu bay.
 • Việc đăng ký cầm cố, thế chấp tàu bay và cung cấp các thông tin về cầm cố, thể chấp tàu bay được thực hiện theo quy định tại Nghị định 83/2010/NĐ-CP ban hành ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.
 1. Thông tư 96/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 8/6/2012 hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới.
 • Sản phẩm điện được Nhà nước hỗ trợ giá là điện sản xuất từ các dự án điện gió được xây dựng, vận hành và đấu nối vào lưới điện quốc gia để cung cấp một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất. Đối tượng được Nhà nước hỗ trợ giá điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị trực thuộc được ủy quyền (Bên mua điện).
 • Điều kiện được hỗ trợ giá điện: Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các nhà máy điện gió nối lưới thuộc địa bàn mình quản lý; Việc mua bán điện được thực hiện thông qua hợp đồng mua bán điện được lập theo Hợp đồng mua bán điện mẫu do Bộ Công thương ban hành; Có đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ giá điện theo quy định.
 1. Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành ngày 30/5/2012 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
 • Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau: làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành; đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bệnh.
 • Người sử dụng lao động tổ chức đo môi trường lao động hàng năm. Căn cứ vào kết quả đo môi trường lao động hàng năm của đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động, đối chiếu với chỉ tiêu về môi trường lao động, áp dụng mức bồi dưỡng bằng hiện vật tương ứng cho từng nghề, công việc cụ thể theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
 1. Công văn 1566/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ban hành ngày 11/5/2012 v/v miễn giảm thuế thu nhập cá nhân.
 • Phần thu nhập từ cổ tức mà cá nhân thực nhận từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 do đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp không phân biệt nguồn trả cổ tức là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của năm nào được miễn thuế thu nhập cá nhân. Thời điểm xác định cổ tức được miễn thuế căn cứ vào thời điểm nhận cổ tức trên chứng từ chi trả cổ tức mà cá nhân nhận.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan