BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 5

Nội dung bài viết

 1. Nghị định 11/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/2/2012 sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm.
  • Tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch.
  • Tài sản hình thành trong tương lai gồm:
 • tài sản được hình thành từ vốn vay;
 • tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm;
 • tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật.
 • Tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử dụng đất.
  • Trong hợp đồng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phát sinh trong tương lai, các bên không bắt buộc phải thỏa thuận cụ thể về phạm vi của nghĩa vụ bảo đảm và thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
  • Trường hợp hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng ký cược, hợp đồng ký quỹ đã được đăng ký theo quy định của pháp luật thì bên nhận cầm cố/thế chấp/đặt cọc/ký cược/ký quỹ được ưu tiên thanh toán trước bên nhận bảo lãnh. Trường hợp các hợp đồng này chưa đăng ký thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa bên nhận bảo lãnh với bên nhận cầm cố/thế chấp/đặt cọc/ký cược/ký quỹ được xác định theo thứ tự xác lập giao dịch bảo đảm.
  • Trường hợp các bên thỏa thuận về việc nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thì bên nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ phải xuất trình văn bản chứng minh quyền được xử lý tài sản bảo đảm và kết quả xử lý tài sản bảo đảm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm.
 1. Thông tư 13/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 7/2/2012 quy định về bảo hiểm bắt buộc bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ.
 • Hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên chấp dứt trong trường hợp bên mua bảo hiểm bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép tiến hành hoạt động bức xạ theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp bên mua bảo hiểm không thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép tiến hành hoạt động bức xạ trong thời hạn thông báo đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm nộp thêm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
 1. Thông báo 63/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 28/2/2012 kết luận của Thủ tướng CP về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất.
 • Tiếp tục thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; cho mượn, cho ở nhờ nhà ở; cho thuê nhà ở; ủy quyền quản lý nhà ở.
 • Chưa thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng: thế chấp/góp vốn/chuyển nhượng/tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; mua bán nhà ở, đổi nhà ở; tặng cho nhà ở; thế chấp nhà ở; góp vốn bằng nhà ở.
 1. Công văn 413/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế ngày 9/2/2012 v/v tự in, đặt in chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Tổ chức có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đủ điều kiện tự in thì được tự in và thông báo phát hành chứng từ khấu trừ sau khi có công văn chấp thuận của Cục thuế.
 • Các tổ chức không đủ điều kiện tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ nhận chứng từ tại cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để sử dụng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan