BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 17

Nội dung bài viết

1. Thông tư 179/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/10/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

- Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh, kể cả việc đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp đang hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ sẽ được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

- Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải đánh giá lại số tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ ra đồng Việt Nam. Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do việc đánh giá lại số dư cuối kỳ sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm, số chênh lệch còn lại được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

- Doanh nghiệp không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

2. Công văn 8861/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 30/10/2012 v/v thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đề nghị bổ sung mục tiêu cung cấp dịch vụ quảng cáo trên Internet (không thực hiện quảng cáo trên pano, biển hiệu, báo giấy, truyền hình) là phù hợp với cam kết WTO (dịch vụ quảng cáo, trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá không hạn chế đối với hiện diện thương mại, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác VN đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Kể từ ngày 1/1/2009, không hạn chế tỷ lệ góp vốn nước ngoài trong liên doanh.

- “Mục tiêu cổng thông tin (hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm)” không nằm trong lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của VN, về nguyên tắc Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa thị trường đối với dịch vụ này. Hơn nữa, đây là lĩnh vực nhạy cảm nên Bộ KHĐT đề nghị không xem xét.

3. Thông tư 07/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/10/2012 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

- Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn lập quy hoạch xây dựng và các dịch vụ tư vấn tại các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

- Trong quá trình thương thảo hoàn thiện hợp đồng do bổ sung khối lượng công việc hợp lý dẫn tới giá ký hợp đồng vượt giá trúng thầu thì chủ đầu tư xem xét, quyết định nhưng phải bảo đảm không vượt giá gói thầu được duyệt. Trường hợp vượt giá gói thầu được duyệt mà không dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư xem xét, quyết định mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu được duyệt. Trưởng hợp vượt tổng mức đầu tư thì phải báo cáo người quyết định đầu tư, cấp phê duyệt đồ án quy hoạch xem xét quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư.

- Chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng có thể yêu cầu nhà thầu tư vấn nước ngoài liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ tư vấn trong nước nhằm giảm chi phí thực hiện dịch vụ tư vấn.

4. Công văn 79/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ngày 26/10/2012 v/v hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

- Trường hợp diện tích căn hộ ghi trong hợp đồng mua bán ít hơn so với diện tích thực tế của căn hộ đã bàn giao cho bên mua thì bên mua phải trả thêm tiền cho bên bán đối với phần diện tích vượt đó.

- Trường hợp diện tích căn hộ ghi trong hợp đồng mua bán nhiều hơn so với diện tích thực tế của căn hộ đã bán thì bên bán nhà phải trả lại tiền cho bên mua đối với phần diện tích còn thiếu so với diện tích ghi trong hợp đồng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan