Bản tin pháp luật 3/3/2013

Nội dung bài viết

1. Thông tư 03/2013/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 8/2/2013 quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

 • Nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia phải tham gia vào thị trường điện, trừ các nhà máy điện sau: nhà máy điện BOT; nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện; nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng lên hệ thống điện quốc gia và không xác định được kế hoạch bán điện dài hạn.
 • Giá chào của các tổ máy phát điện trên thị trường điện được giới hạn từ giá sàn bản chào đến giá trần bản chào. Mức giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện được xác định hàng năm, điều chỉnh hàng tháng và được tính toán căn cứ trên các yếu tố sau: suất hao nhiệt của tổ máy phát điện, hệ số suy giảm hiệu suất theo thời gian vận hành của tổ máy phát điện; giá nhiên liệu; hệ số chi phí phụ; giá biến đổi theo hợp đồng mua bán điện.
 • Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch và Đơn vị mua buôn duy nhất có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán điện dạng sai khác theo mẫu do Bộ Công thương ban hành. Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch được thanh toán theo giá thị trường điện và thanh toán theo hợp động mua bán điện dạng sai khác. Các đơn vị phát điện gián tiếp giao dịch được thanh toán theo các quy định tại hợp đồng mua bán điện.
 • Giá nhiên liệu cho năm hiện tại vận hành thị trường điện (năm N) là giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố cho năm N hoặc trong hợp đồng mua bán điện sơ cấp dài hạn. Trường hợp có cả hai loại giá trên thì sử dụng giá nhiên liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố cho năm N. Trường hợp không có cả hai loại giá trên thì giá nhiên liệu được tính bằng trung bình của giá nhiên liệu thực tế đã sử dụng cho thanh toán của 12 tháng gần nhất trước thời điểm lập kế hoạch vận hành của năm N.
 • Đơn vị mua buôn duy nhất và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thực hiện thanh toán theo hóa đơn của Đơn vị phát điện, thời hạn thanh toán căn cứ theo hợp đồng mua bán điện đã ký kết.

2. Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT của Bộ Y tế, Bộ Công thương ngày 8/2/2013 hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

 • Nhãn thuốc lá phải được ghi bằng tiếng Việt, không được sử dụng các hình thức hoặc từ ngữ tạo cho người tiêu dùng hiểu sai về tính chất, tác động của thuốc lá đối với sức khỏe hoặc các từ, cụm từ có nghĩa hoặc cách hiểu tương tự làm cho người tiêu dùng hiểu sản phẩm thuốc lá này ít có ảnh hưởng tới sức khỏe hơn sản phẩm thuốc lá khác, trừ trường hợp các từ, cụm từ trên là một phần của nhãn hiệu thuốc lá đã được đăng ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trước ngày Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực.
 • Thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại VN phải in cảnh báo sức khỏe trên bao bì theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. Cảnh báo sức khỏe phải in trên mặt chính trước và mặt chính sau của bao bì thuốc lá. Diện tích in cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao bì thuốc lá.
 • Mỗi loại sản phẩm thuốc lá phải in trên bao bì một trong 6 mẫu cảnh báo sức khỏe ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. Mẫu cảnh báo sức khỏe của mỗi loại sản phẩm thuốc lá phải được thay đổi định kỳ 2 năm một lần.

3. Quyết định 339/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/2/2013 phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020.

 • Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, chỉnh trang đô thị, thực hiện quy hoạch cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vung phụ cận để thu hồi đất, tạo nguồn lực từ đất đai đầu tư cho các công trình này.
 • Sắp xếp lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán và kinh doanh bảo hiểm theo hướng nâng cao năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ và phòng ngừa rủi ro. Phát triển thị trường chứng khoán với tiêu chí niêm yết, giao dịch, công bố thông tin, hệ thống quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo chuẩn mực chung và phù hợp với thông lệ quốc tế.
 • Ban hành cơ chế đấu thầu quyền thăm dò và khai thác các loại khoáng sản, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất đối với các dự án phát triển kinh tế, xã hội.
 • Quy định cụ thể điều kiện để nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án phát triển kinh tế, xã hội; không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất, giá trị đã đầu tư vào đất đối với các trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.
 • Chỉ chấp thuận đầu tư và cấp phép xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có đủ các điều kiện theo quy định. Trường hợp diện tích đất quy hoạch để đầu tư phát triển công nghiệp có hạn, không đáp ứng đủ nhu cầu của nhà đầu tư, thì ưu tiên giao đất, cho thuê đất đối với dự án thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan