Bản tin pháp luật 2/3/2013

Nội dung bài viết

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG CHIẾT KHẤU

Đây là quy định mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01/03/2013 về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Theo đó, kể từ ngày 01/05/2013, tất cả tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động có ghi nội dung cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đều được thực hiện hoạt động chiếu khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác. Riêng công ty cho thuê tài chính và ngân hàng hợp tác xã phải có văn bản chấp thuận của NHNN. Cũng theo Thông tư này, NHNN quy định các loại công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá được chiết khấu bao gồm: Hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, các loại công cụ chuyển nhượng khác được chiết khấu theo quy định của pháp luật; tín phiếu NHNN, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương; kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu do các tổ chức khác phát hành… Các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác trên được nhận chiết khấu phải thỏa mãn các điều kiện sau: Được phát hành hợp pháp; thuộc quyền thụ hưởng hợp pháp của khách hàng và không có tranh chấp; được phép giao dịch, không thuộc trường hợp “không được chuyển nhượng”, “cấm chuyển nhượng”, “không trả theo lệnh”; chưa đến hạn thanh toán và còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa…

Về phương thức chiết khấu, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được thỏa thuận, lựa chọn theo 02 cách: mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi.
Thời hạn chiết khấu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá thời hạn thanh toán còn lại của công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác. Riêng đối với giấy tờ có giá khác do tổ chức khác phát hành, thời hạn chiết khấu tối đa là dưới 01 năm…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2013; bãi bỏ các Quyết định số 1325/2004/QĐ-NHNN ngày 15/10/2004; số 17/2006/QĐ-NHNN ngày 20/04/2006; số 63/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006. Chứng khoán:

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN PHẢI CÓ BỘ PHẬN QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỘC LẬP

Ngày 26/02/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán (CTCK) kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBCK. Tại Quy chế này, UBCKNN yêu cầu các CTCK phải thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của công ty; bảo đảm các bộ phận tác nghiệp và bộ phận quản trị rủi ro được tổ chức tách biệt và độc lập với nhau; người phụ trách bộ phận tác nghiệp không đồng thời phụ trách bộ phận quản trị rủi ro và ngược lại.
Hệ thống quản trị rủi ro phải có 01 cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh, 01 cơ chế vận hành thống nhất và 01 bộ quy trình quản trị rủi ro xử lý ít nhất 05 loại rủi ro trọng yếu sau: Rủi ro thị trường; rủi ro thanh toán; rủi ro thanh khoản; rủi ro hoạt động và rủi ro pháp lý; đảm bảo CTCK có khả năng xác định rủi ro, đo lường rủi ro, theo dõi rủi ro, báo cáo và xử lý rủi ro một cách hiệu quả các rủi ro trọng yếu tại mọi thời điểm. Ngoài ra, UBCKNN cũng yêu cầu hệ thống quản trị rủi ro của CTCK phải được vận hành dựa theo hướng dẫn nội bộ được trình bày một cách rõ ràng bằng văn bản; đáp ứng các nội dung tối thiểu theo quy định. Đồng thời, trước ngày 31/01 hàng năm, các CTCK có trách nhiệm báo cáo UBCKNN bản chính sách rủi ro đã được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao thông:

TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI GIỜ HỌC, GIỜ LÀM

Đây là nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” được ban hành bởi Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/03/2013. Để phòng ngừa khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, Chính phủ giao trách nhiệm UBND TP. Hà Nội và UBND TP.Hồ Chí Minh phải chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an đánh giá tác động việc thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thay đổi giờ làm việc, học tập, kinh doanh đảm bảo khoa học, hợp lý, hạn chế lưu lượng phương tiện để phân giãn phương tiện, người tham gia giao thông trong giờ cao điểm nhưng không gây xáo trộn, ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại của người dân. Bên cạnh đó, chủ tịch UBND cấp xã sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đò ngang trên địa bàn quản lý do bến đò, hoặc phương tiện không đủ các điều kiện an toàn, chở quá số người quy định, đò ngang không có đủ phao cứu sinh… Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan quản lý đường bộ thường xuyên rà soát phát hiện và xử lý kịp thời các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên đường bộ, không để phát sinh thêm điểm đầu mối trái phép vào đường bộ, đường ngang trái phép; chủ động lập kế hoạch và lộ trình cụ thể để xóa bỏ các đường ngang trái phép…

Với việc thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, Chính phủ đề ra mục tiêu hàng năm kiềm chế, làm giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và giảm ùn tắc giao thông đường bộ.

ĐẾN NĂM 2020, CÓ KHOẢNG 3,2 - 3,5 TRIỆU ÔTÔ

Xuất phát từ quan điểm ưu tiên phát triển giao thông vận tải để tạo tiền đề, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 25/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 356/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Định hướng phương tiện vận tải được đề ra tại Quy hoạch này là đến năm 2020, dự kiến có khoảng 3,2 - 3,5 triệu ô tô, trong đó xe con chiếm khoảng 57%, xe khách 14%, xe tải 29%; hạn chế dần và tiến tới không lưu hành các phương tiện xe ô tô không còn phù hợp với kết cấu hạ tầng giao thông; có khoảng 36 triệu xe máy với mức tăng sẽ bị hạn chế bằng các biện pháp hành chính, kinh tế, kỹ thuật…

Về định hướng phát triển vận tải đến năm 2020, dự kiến khối lượng khách vận chuyển tăng bình quân 11%/năm, hành khách luân chuyển tăng 8,6%/năm; khối lượng hành hóa vận chuyển tăng bình quân 8,3%/năm và khối lượng hành hóa luân chuyển tăng 7,44%/năm; vận chuyển khách công cộng đáp ứng được 25% nhu cầu tại TP. Hà Nội và 15% tại TP. Hồ Chí Minh…
Để đảm bảo an toàn giao thông, một trong những mục tiêu quan trọng được nêu tại Quy hoạch là kiềm chế tai nạn giao thông trên cả nước, phấn đấu hàng năm giảm 5% đến 10% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24/08/2009. Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

BỎ QUY ĐỊNH CẤM PHÁT TÁN THÔNG TIN VI PHẠM QUY CHẾ THI CỬ

Ngày 01/03/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/03/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013. Tại Thông tư này, Bộ GDĐT quy định người có bằng chứng về vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT phải báo ngay cho nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng gồm: Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Trung ương; Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh hoặc Thanh tra giáo dục các cấp; đồng thời quy định việc tiếp nhận và xử lý các tố cáo vi phạm Quy chế thi được thực hiện theo pháp luật về tố cáo; bãi bỏ quy định cấm phát tán thông tin vi phạm Quy chế thi cho người khác. Trước đó, tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013, Bộ GDĐT được cho là đã vi phạm quy định pháp luật tố cáo khi quy định sẽ hủy kết quả thi và cấm thi từ 1 - 2 năm nếu người có bằng chứng về vi phạm Quy chế thi phát tán thông tin cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2013.

XÂY DỰNG QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ GDĐT

Ngày 27/02/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 753/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013. Theo đó, một trong những nội dung chính của Kế hoạch là hiện đại hóa hành chính; xây dựng Quy trình ISO 9001:2008 trong hoạt động của các đơn vị và các cục thuộc Bộ trong năm 2013 do Ban chỉ đạo ISO 9001:2008 của Bộ thực hiện. Đồng thời, Cục Công nghệ tin học chịu trách nhiệm thường xuyên thực hiện tin học hóa các quy trình hoạt động tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết công việc trong các đơn vị; nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị đã triển khai và xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mới cho các đơn vị… Với nội dung cải cách thể chế và thủ tục hành chính, Bộ trưởng giao cho Văn phòng Bộ có trách nhiệm thường xuyên tiến hành kiếm soát việc ban hành mới thủ tục hành chính; kiểm tra, kiểm soát và hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, đánh giá tác động; nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính…; Vụ Pháp chế tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục thuộc thẩm quyền Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thông tin-Truyền thông:

ĐẾN 2015, 100% UBND TỈNH CÓ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Đây là mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013.

Theo đó, nhằm đảm bảo sự quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ, tăng cường sự phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới, Thủ tướng mong muốn đến năm 2015, 100% các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại; 100% cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng trở lền và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại thuộc các cơ quan trên được trang bị kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại.... Nội dung của Chương trình hành động này tập trung vào việc xây dựng các quy hoạch về thông tin đối ngoại, bao gồm quy hoạch báo chí đối ngoại, quy hoạch các trung tâm văn hóa - thông tin Việt Nam ở nước ngoài...; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các sự kiện quảng bá hình ảnh Việt Nam; tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ 42 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Ngày 01/03/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 373/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, quy định danh sách 42 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Cụ thể gồm: 08 Viện nghiên cứu (Viện Nghiên cứu Cơ khí, Viện Nghiên cứu Da - Giầy, Viện Năng lượng, Viện Công nghiệp thực phẩm...); 08 trường đại học (Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Sao Đỏ...); 22 trường cao đẳng (Cao đẳng Công nghiệp Nam Định; Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên; Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm...); trường Trung cấp Thương mại Trung ương V; Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương và Nhà xuất bản Công Thương. Theo Quyết định 541/QĐ-TTg ngày 12/05/2008, các đơn vị trên đa số đều thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nay, tại Quyết định này, Thủ tướng giao cho Bộ trưởng Bộ Công Thương toàn bộ thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 42 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 541/QĐ-TTg.

THAY ĐỔI CƠ CẤU BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 26/02/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nội dung nổi bật nhất của Nghị định này thay đổi cơ cấu của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ này là 28 đơn vị (quy định trước đây là 24 đơn vị), trong đó Vụ Kế hoạch - Tài chính trước đây được chuyển thành Vụ Tài chính và Vụ Kế hoạch - Tổng hợp; Cục Công tác phía Nam thay thế cho Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh; bổ sung thêm Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bên cạnh đó, các đơn vị khác vẫn được giữ nguyên như: Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên; Vụ Công nghệ cao; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ… Nghị định cũng chỉ rõ, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên được tổ chức 02 phòng, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật được tổ chức 03 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ được tổ chức 03 phòng; Vụ Hợp tác quốc tế được tổ chức 04 phòng; Vụ Kế hoạch - Tổng hợp được tổ chức 03 phòng; Vụ Tài chính được tổ chức 03 phòng; Vụ Pháp chế được tổ chức 02 phòng...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2013 và thay thế Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008. Công nghiệp:

CHI 200 TỶ CHO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐIỆN HẠT NHÂN

Đây là tổng kinh phí dự kiến của Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 28/02/2013. Thuộc Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án diện hạt nhân Ninh Thuận, Đề án này nhằm tạo ra nhận thức và sự hiểu biết đầy đủ, đúng đắn của các tầng lớp xã hội và các tổ chức liên quan về tính chất, sự cần thiết của điện hạt nhân trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo đó, tổng kinh phí dự kiến của Đề án là 200 tỷ đồng, được bố trí theo 02 giai đoạn.

Cụ thể: Giai đoạn 2013 - 2015, triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản điện hạt nhân, tập trung chủ yếu vào đối tượng trung học phổ thông tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận, phục vụ kịp thời việc chuẩn bị và khởi công Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với kinh phí khoảng 50 tỷ đồng; Giai đoạn 2016 - 2020, tăng cường, mở rộng Chương trình thông tin, tuyên truyền trong các bậc học phổ thông ở các thành phố thuộc Trung ương, các tỉnh có địa điểm nêu trong định hướng quy hoạch và tiến tới phạm vi cả nước với kinh phí khoảng 150 tỷ đồng. Cũng theo Quyết định này, Đề án sẽ tập trung vào 03 nhiệm vụ chính, bao gồm: Thực hiện Chương trình thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân thông qua các hội thảo, diễn đàn, triển lãm, đối thoại, biên soạn và xây dựng nguồn thông tin, tài liệu, ấn phẩm về hạt nhân...; thực hiện Chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong các bậc học phổ thông qua việc biên soạn các tài liệu, giáo trình, thiết kế mô hình trực quan...; xây dựng và vận hành Trung tâm quan hệ công chúng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Trung tâm thông tin năng lượng nguyên tử...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

ĐẾN NĂM 2020, 40% TÀU KHAI THÁC HẢI SẢN HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH LIÊN KẾT

Ngày 01/03/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 375/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản. Với định hướng đưa ngành khai thác hải sản trở thành một ngành công nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững, Đề án đề ra mục tiêu đến năm 2020, sẽ có khoảng 40% tàu cá khai thác hải sản trên biển hoạt động theo các mô hình liên kết; quan sát hành trình hoạt động trên biển đối với 100% tàu cá khai thác hải sản ở vùng khơi; 100% tàu cá khai thác hải sản vùng khơi được cung cấp bản tin dự báo ngư trường hạn ngắn (07 - 15 ngày/bản tin); giảm tổn thất sau thu hoạch xuống dưới 10%; giảm số vụ tàu cá bị thiệt hại do thiên tai, rủi ro trên biển xuống dưới 75% so với năm 2011…
Để đạt được mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu trong Đề án này là: Quy hoạch chi tiết và từng bước xây dựng, hình thành 05 Trung tâm nghề cá lớn tại: Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang; tạo sức hút các địa phương lân cận phát triển sản xuất, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thủy sản, trước hết là các sản phẩm chủ lực của từng vùng, từng địa phương…

Đề án cũng đề ra 04 dự án ưu tiên thực hiện, bao gồm: Dự án hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển giai đoạn II; Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực khai thác hải sản; Dự án nâng cao năng lực dự báo ngư trường và xây dựng bản đồ ngư trường khai thác hải sản; Thí điểm xây dựng mô hình chuyển đổi đối với một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan