Ban thanh tra nội bộ doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp FDI đã đầu tư nhiều năm tại Việt Nam, chúng tôi có một câu hỏi về doanh nghiệp như sau:

Các công ty TNHH 1 thành viên hoặc 2 thành viên có bắt buộc phải có ban thanh tra nội bộ của doanh nghiệp không?

Luật sư SBLAW trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau:

Quý doanh nghiệp đang muốn đề cập đến Ban kiểm soát hay Ban thanh tra nội bộ? Trong quy định của Luật doanh nghiệp, ban thanh tra nội bộ không được coi là một cấu thành bắt buộc trong doanh nghiệp.
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 78, Luật doanh nghiệp 2014 thì đối với công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu (không phải là cá nhân) thì bắt buộc phải có kiểm soát viên.
Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, thì theo quy định tại Điều 55 Luật doanh nghiệp 2014, thì công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên có từ 11 thành viên góp vốn trở lên bắt buộc phải có Ban kiểm soát.
Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên được quy định tại Điều 82 Luật doanh nghiệp như sau:
a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của công ty;

b) Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định;

c) Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty;

d) Xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên;

đ) Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng thành viên và các cuộc họp khác trong công ty;

e) Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu công ty.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan