Bản chất của Hợp đồng cho thuê lại lao động là gì?

Nội dung bài viết

Cho thuê lại lao động về bản chất là quan hệ 03 bên với sự tham gia của ba bên: bên cho thuê lao động (doanh nghiệp cho thuê lao động), người lao động được cho thuê lại và bên thuê lại lao động (doanh nghiệp thuê lại lao động).

Nên thực chất trong việc cho thuê lại lao động sẽ gồm ba mối quan hệ:

Thứ nhất, quan hệ giữa doanh nghiệp cho thuê lao động và người lao động được cho thuê lại:

Quan hệ này là quan hệ lao động được thiết lập trên cơ sở của hợp đồng lao động. Doanh nghiệp cho thuê lao động tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động với người lao động. Vì vậy, trong quan hệ này doanh nghiệp cho thuê lại lao động chính là người sử dụng lao động và lao động được cho thuê lại là người lao động. Người lao động tuy không làm việc tại doanh nghiệp cho thuê lao động, nhưng doanh nghiệp cho thuê lao động vẫn có trách nhiệm trả lương và đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, quan hệ giữa doanh nghiệp cho thuê lao động và doanh nghiệp thuê lại lao động:

Quan hệ giữa hai doanh nghiệp này là quan hệ mang tính dịch vụ được hình thành trên cơ sở hợp đồng cho thuê lại lao động. Theo đó, thì doanh nghiệp cho thuê lao động có trách nhiệm cung cấp cho doanh nghiệp thuê lại lao động lượng lao động mà doanh nghiệp này cần theo điều kiện, tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đó đặt ra, đồng thời doanh nghiệp thuê lại lao động có trách nhiệm trả cho doanh nghiệp cho thuê lao động một khoản tiền. Khi hết thời hạn thuê lao động theo hợp đồng, doanh nghiệp thuê lại lao động sẽ hoàn trả lại số lao động đã thuê cho doanh nghiệp cho thuê lao động.

Thứ ba, quan hệ giữa người lao động được cho thuê lại và doanh nghiệp thuê lại lao động:

Trong mối quan hệ này, thì doanh nghiệp thuê lại lao động tuy không phải là người sử dụng lao động nhưng lại có quyền điều hành, giám sát, quản lý đối với người lao động cho thuê lại trong quá trình người lao động này thực hiện các nghĩa vụ lao động tại doanh nghiệp mình. Cơ sở của mối quan hệ này là quann hệ dân sự thực hiện đúng nghĩa vụ. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp người lao động vi phạm các nghĩa vụ lao động hay có hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì doanh nghiệp thuê lại lao động không tiến hành xử lý mà trả lại người lao động cho doanh nghiệp cho thuê lao động (nếu trường hợp họ không muốn sử dụng nữa).

Cho thuê lại lao động là mảnh đất đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp hoạt động môi giới việc làm. Họ tuyển lao động phổ thông theo nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất và ký hợp đồng lao động với số lao động này, sau đó cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất theo hợp đồng cung ứng lao động. Các doanh nghiệp sản xuất bố trí việc làm cho người lao động nhưng không quản lý người lao động. Doanh nghiệp sản xuất trả tiền công cho người lao động và phí dịch vụ cho doanh nghiệp cung ứng lao động.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan