Điều chỉnh dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung bài viết

Căn cứ theo Luật Đầu tư 2020; nghị định 31/20021/NĐ-CP và thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam trong nước và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư thì thủ Điều chỉnh dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ sẽ bao gồm những đặc điểm sau đây:

Thẩm quyền thực hiện:
Cơ quan đăng ký đầu tư, bao gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Đối tượng thực hiện:

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư và IRC.

Hồ sơ:

Hồ sơ thủ tục Điều chỉnh dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. sẽ bao gồm

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh nhà đầu tư, năng lực tài chính của nhà đầu tư, đề xuất dự án, giấy tờ về quyền sử dụng đất, giải trình về công nghệ, Hợp đồng BCC, tài liệu khác (nếu có).

Thời hạn giải quyết:

Thời hạn giải quyết vụ việc Điều chỉnh dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ như sau:

 • Bộ kế hoạch và đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Bộ kế hoạch và đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ trong thười hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến
 • Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả thu được:

Việc thực hiện thủ tục hồ sơ thì nhà đầu tư sau khi thực hiện thủ tục Điều chỉnh dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ sẽ nhận được:

 • Hồ sơ hợp lệ: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh; Giấy chứng nhận dăng ký đầu tư điều chỉnh
 • Hồ sơ không hợp lệ: Thông báo hoàn thiện hồ sơ

Thủ tục thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tới Cơ quan đăng ký đầu tư;

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan;

Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến gửi về Cơ quan đăng ký đầu tư;

Bước 4: Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh;

Bước 5: UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

Bước 6: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp IRC điều chỉnh.

Dịch vụ của SBLAW:

Tư vấn và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ để thực hiện vụ việc

Xây dựng và soạn thảo hồ sơ xin cấp phép

Đại diện chủ đầu tư đi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng

Hỗ trợ giải trình ai cơ quan chức năng về hồ sơ

Tư vấn hướng dẫn doanh nghiêp chuẩn bị giấy tờ cần thiết

Đại diện doanh nghiệp lấy kết quả

Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục cần thiết sau khi lấy được giấy phép

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan