Thời gian: từ 16h 30 đến 18h30 ngày 06/01/2012
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt S&B Law

Chuyên đề: Phân biệt việc đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước và nghị định thư Madrid

Chủ tọa: Bà Dương Thu Hương, Trưởng phòng sở hữu trí tuệ.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn