Trường hợp nào được áp dụng giải quyết qua Trọng tài quốc tế?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Chúng tôi đang soạn hợp đồng giao kết với một công ty khác, trong đó phần giải quyết tranh chấp công ty kia muốn quy định cơ quan có thẩm quyền là Trọng tài quốc tế. Như vậy có được hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hoạt động giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh được quy định tại Điều 14 Luật đầu tư 2014 như sau:

  1. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.
  2. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
  3. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây:
  4. a) Tòa án Việt Nam;
  5. b) Trọng tài Việt Nam;
  6. c) Trọng tài nước ngoài;
  7. d) Trọng tài quốc tế;

đ) Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.

Trong đó, Khoản 1 Điều 23 Luật này quy định: “Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  2. b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
  3. c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.”

Như vậy,để được áp dụng giải quyết tại Trọng tài quốc tế, một trong 2 bên công ty cần thỏa mãn một trong số các quy định tại Khoản 1 Điều 23 đã nêu trên. Trường hợp công ty của bạn và công ty đối tác không thỏa mãn được điều kiện này, 2 bên có thể cân nhắc giải quyết tại trọng tài Việt Nam hoặc tòa án Việt Nam.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan