Tranh chấp đất đai hết thời hiệu khởi kiện trong bao lâu?

Nội dung bài viết

Thời hiệu khởi kiện là một khía cạnh quan trọng cần xem xét khi bắt đầu quá trình khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết một tranh chấp cụ thể. Thời hiệu khởi kiện trong trường hợp tranh chấp đất đai được điều chỉnh như thế nào? Tranh chấp đất đai hết thời hiệu khởi kiện trong thời gian bao nhiêu?

Thời hiệu khởi kiện trong tranh chấp đất đai là gì?

Hiện tại, luật không cung cấp một thời hiệu khởi kiện cụ thể cho việc tranh chấp đất đai, mà chỉ quy định về việc giải quyết tranh chấp đất đai và thời hiệu khởi kiện.

Về thời hiệu khởi kiện:

Theo Điều 184 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thời hiệu khởi kiện được điều chỉnh theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Theo đó, khoản 3 của Điều 150 trong Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà các bên được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Khi thời hạn đó kết thúc, quyền khởi kiện sẽ bị mất đi.

Về tranh chấp đất đai:

Dựa vào Điều 3 khoản 24 của Luật Đất đai 2013, tranh chấp đất đai bao gồm việc tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong các mối quan hệ đất đai.

Trong tranh chấp đất đai, có nhiều dạng khác nhau, nhưng phổ biến nhất là tranh chấp về quyền sử dụng đất và tranh chấp về ranh giới giữa các thửa đất liền kề.

Thời hiệu khởi kiện trong trường hợp tranh chấp đất đai
Thời hiệu khởi kiện trong trường hợp tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai hết thời hiệu khởi kiện trong bao lâu?

Vì vậy, từ các khái niệm trên, có thể hiểu thời hiệu khởi kiện trong tranh chấp đất đai là khoảng thời gian mà các bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp đất đai nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Thời hiệu khởi kiện trong tranh chấp đất đai không được áp dụng một khoảng thời gian cố định. Trong trường hợp tranh chấp về quyền sử dụng đất, không có sự giới hạn về thời hiệu khởi kiện.

Cụ thể, Điều 155 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định rằng thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong các trường hợp sau đây:

  • Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không liên quan đến tài sản.
  • Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này hoặc các luật khác có quy định khác.
  • Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.
  • Các trường hợp khác do luật quy định.

Với các tranh chấp liên quan đến đất đai, thời hiệu khởi kiện được hướng dẫn tại Điều 23 của Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP, tuy nhiên, nghị quyết này đã hết hiệu lực.

Do đó, đối với tranh chấp dân sự, việc áp dụng thời hiệu khởi kiện phụ thuộc vào quy định cụ thể của các văn bản pháp luật có liên quan. Chẳng hạn:

  • Đối với tranh chấp dân sự xuất phát từ các giao dịch dân sự, ví dụ như hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm kể từ ngày mà người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình đã bị xâm phạm.
  • Đối với tranh chấp đất đai liên quan đến di sản thừa kế, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Trong trường hợp cụ thể:
    • Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
    • Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu người thừa kế trước đó thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
Tranh chấp đất đai hết thời hiệu khởi kiện trong bao lâu
Tranh chấp đất đai hết thời hiệu khởi kiện trong bao lâu?

Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Tranh chấp đất đai hết thời hiệu khởi kiện trong bao lâu? Hi vọng các thông tin này đã phần nào giải đáp được thắc mắc của quý khách. Nếu vẫn còn có những câu hỏi khác quý khách vui lòng liên hệ ngay SBLAW để nhận được tư vấn trực tiếp.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan