Tiểu mục 4918 là thuế gì? Khi nào sử dụng tiểu mục 4918

Nội dung bài viết

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thu được áp dụng đối với lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi trừ đi các khoản chi hợp lý theo quy định của pháp luật thuế. Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế TNDN đúng hạn, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Vậy Tiểu mục 4918 là thuế gì? Thời điểm xác định chậm nộp thuế TNDN.

Tiểu mục 4918 là thuế gì?

Tiểu mục 4918 là thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chậm nộp.

Cụ thể:

 • Mã số: Tiểu mục 4918
 • Tên tiểu mục: Tiền chậm nộp TNDN
 • Loại thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
 • Nội dung: Nộp tiền chậm nộp TNDN
Tiểu mục 4918 là thuế gì
Tiểu mục 4918 là thuế gì?

Khi nào sử dụng tiểu mục 4918?

Tiểu mục 4918 được sử dụng khi doanh nghiệp nộp thuế TNDN quá hạn quy định.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp nộp chậm thuế TNDN sẽ phải chịu lãi chậm nộp theo quy định của pháp luật.
 • Việc nộp chậm thuế TNDN có thể dẫn đến các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật thuế.

Ví dụ:

Doanh nghiệp A có nghĩa vụ nộp thuế TNDN kỳ hạn tháng 6/2024 vào ngày 20/7/2024. Tuy nhiên, doanh nghiệp A nộp thuế muộn đến ngày 30/7/2024. Do đó, doanh nghiệp A phải sử dụng tiểu mục 4918 để nộp tiền chậm nộp TNDN.

Một số tiểu mục khác

 • Tiểu mục 4917: Thuế thu nhập cá nhân chậm nộp
 • Tiểu mục 4931: Phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng
 • Tiểu mục 4934: Phạt chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Tiểu mục 4944: Chậm nộp thuế môn bài.

Thời điểm xác định chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan, thời điểm xác định chậm nộp thuế TNDN được quy định như sau:

Đối với trường hợp nộp thuế tạm tính

Thời điểm xác định chậm nộp: Sau ngày 30 của tháng đầu quý sau kỳ tính thuế.

Ví dụ:

Doanh nghiệp A có kỳ tính thuế quý I/2024 từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024. Hạn chót nộp thuế tạm tính quý I/2024 là ngày 30/04/2024. Doanh nghiệp A nộp thuế muộn đến ngày 05/05/2024 thì được xác định là chậm nộp thuế TNDN.

Khi nào sử dụng tiểu mục 4918
Khi nào sử dụng tiểu mục 4918

Đối với trường hợp nộp thuế sau khi quyết toán

Thời điểm xác định chậm nộp: Sau ngày 20 tháng 5 năm sau năm tính thuế.

Ví dụ:

Doanh nghiệp B có năm tính thuế 2023. Hạn chót nộp thuế sau khi quyết toán năm 2023 là ngày 20/05/2024. Doanh nghiệp B nộp thuế muộn đến ngày 25/05/2024 thì được xác định là chậm nộp thuế TNDN.

Lưu ý:

 • Ngày bắt đầu tính tiền chậm nộp: Là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế.
 • Số ngày chậm nộp: Được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Tham khảo thêm >> Dịch vụ tư vấn thuế

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan