Quy phạm pháp luật là gì? Vai trò của quy phạm pháp luật

Nội dung bài viết

Quy phạm pháp luật là một khái niệm quan trọng trong hệ thống pháp luật, đóng vai trò thiết yếu trong việc điều chỉnh hoạt động xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nắm bắt được bản chất, vai trò và chức năng của quy phạm pháp luật là điều cần thiết cho mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà nước trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Bài viết này SBLAW sẽ đi sâu vào phân tích quy phạm pháp luật là gì? Bao gồm định nghĩa, đặc điểm, vai trò và chức năng của nó trong đời sống xã hội.

Quy phạm pháp luật là gì?

Quy phạm pháp luật là những quy tắc, chuẩn mực mang tính bắt buộc chung phải thi hành hay thực hiện đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành hoặc thừa nhận bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đặc điểm của quy phạm pháp luật

 • Tính pháp lý: Quy phạm pháp luật được ban hành hoặc thừa nhận bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Tính bắt buộc chung: Quy phạm pháp luật có hiệu lực bắt buộc chung đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi áp dụng của nó.
 • Tính phổ biến: Quy phạm pháp luật được áp dụng cho nhiều trường hợp, nhiều đối tượng khác nhau.
 • Tính cụ thể: Quy phạm pháp luật quy định chi tiết về hành vi, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể pháp luật.
 • Tính thống nhất: Quy phạm pháp luật phải thống nhất với nhau về nội dung và hình thức.

Ví dụ về quy phạm pháp luật:

 • Hiến pháp là quy phạm pháp luật có vị trí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
 • Bộ luật Dân sự quy định các quy tắc về quyền dân sự, nghĩa vụ dân sự của tổ chức và cá nhân.
 • Luật Lao động quy định các quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.
 • Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành luật.
Quy phạm pháp luật là gì - Vai trò của quy phạm pháp luật
Quy phạm pháp luật là gÌ? Vai trò của quy phạm pháp luật?

Phân loại quy phạm pháp luật

Có thể phân loại quy phạm pháp luật theo 3 tiêu chí sau đây:

Theo nguồn gốc ban hành:

 • Hiến pháp.
 • Luật.
 • Pháp lệnh.
 • Nghị định.
 • Quyết định.

Theo phạm vi áp dụng:

 • Quy phạm pháp luật quốc gia.
 • Quy phạm pháp luật địa phương.
 • Theo lĩnh vực điều chỉnh:
 • Quy phạm pháp luật về kinh tế.
 • Quy phạm pháp luật về văn hóa.
 • Quy phạm pháp luật về xã hội.
 • Quy phạm pháp luật về an ninh quốc phòng.

Theo đối tượng áp dụng:

 • Quy phạm pháp luật áp dụng cho tổ chức.
 • Quy phạm pháp luật áp dụng cho cá nhân.

Vai trò của quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội, thể hiện qua các chức năng sau:

Điều chỉnh hoạt động xã hội

 • Quy phạm pháp luật là công cụ quan trọng để điều chỉnh hoạt động xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.
 • Nhờ có quy phạm pháp luật, các hành vi của con người được định hướng theo đúng chuẩn mực đạo đức, xã hội, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phát triển.

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp

 • Quy phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, góp phần thực hiện công bằng xã hội.
 • Quy phạm pháp luật quy định các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các chủ thể pháp luật, giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ khỏi bị xâm hại.
 • Nhờ có quy phạm pháp luật, mọi người đều có cơ hội phát triển bình đẳng, không ai bị phân biệt đối xử.

Phát triển kinh tế - xã hội

 • Quy phạm pháp luật tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 • Quy phạm pháp luật quy định về hoạt động kinh doanh, đầu tư, góp phần tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh, thu hút các nguồn lực đầu tư.
 • Quy phạm pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, đổi mới công nghệ.
Vai trò của quy phạm pháp luật
Vai trò của quy phạm pháp luật

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam được cấu trúc theo thứ tự từ cao đến thấp, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm

Hệ thống này bao gồm các loại văn bản sau:

 1. Hiến pháp: Là văn bản pháp luật có vị trí cao nhất trong hệ thống pháp luật, quy định về chế độ chính trị, nhà nước, quyền lực nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nguyên tắc hoạt động của Nhà nước và các cơ quan nhà nước.
 2. Luật: Là văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành, quy định về các vấn đề quan trọng, phức tạp của đời sống xã hội, có tính chất toàn quốc, ổn định lâu dài.
 3. Pháp lệnh: Là văn bản pháp luật do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành trong thời gian giữa hai kỳ họp của Quốc hội, để giải quyết những vấn đề cấp bách, cần thiết của đời sống xã hội.
 4. Nghị định: Là văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành để thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và các nghị quyết của Quốc hội.
 5. Quyết định: Là văn bản pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành để thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và nghị định của Chính phủ.
 6. Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND:
 • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân: Là văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp ban hành trong phạm vi thẩm quyền của mình.
 • Quyết định của Ủy ban nhân dân: Là văn bản pháp luật do Ủy ban nhân dân các cấp ban hành để thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Ngoài ra, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam còn bao gồm một số loại văn bản khác như:

 • Hiệp ước quốc tế: Là văn bản pháp luật quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, có hiệu lực pháp luật tại Việt Nam.
 • Thông báo pháp luật: Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để thông báo về nội dung, hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật hoặc giải thích một số quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

Đặc điểm của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

 • Tính thống nhất: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam được xây dựng thống nhất về nội dung, hình thức, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.
 • Tính tập trung: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam tập trung vào Hiến pháp, do Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, ban hành.
 • Tính dân chủ: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam được xây dựng dựa trên ý kiến của nhân dân, đảm bảo quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân.
 • Tính pháp lý: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam có hiệu lực pháp luật bắt buộc chung đối với tất cả tổ chức, cá nhân trong phạm vi áp dụng của nó.

Vai trò của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

 • Điều chỉnh hoạt động xã hội: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam là công cụ quan trọng để điều chỉnh hoạt động xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, góp phần thực hiện công bằng xã hội.
 • Phát triển kinh tế - xã hội: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Ví dụ về các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

 • Hiến pháp năm 2013 là văn bản pháp luật có vị trí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
 • Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định các quy tắc về quyền dân sự, nghĩa vụ dân sự của tổ chức và cá nhân.
 • Luật Lao động năm 2019 quy định các quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.
 • Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành luật.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

Quy phạm pháp luật là những quy tắc, chuẩn mực mang tính bắt buộc chung phải thi hành hay thực hiện đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành hoặc thừa nhận bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quy phạm pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hiểu rõ bản chất và hoạt động của quy phạm pháp luật giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà nước đưa ra những quyết định sáng suốt, hiệu quả, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, pháp quyền.

Tham khảo thêm >> Tư vấn pháp luật chính xác hiểu quả

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan