Công ty TNHH MTV là gì? Quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV

Nội dung bài viết

Trong bối cảnh kinh doanh năng động của Việt Nam, Công ty TNHH MTV (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) đã nổi lên như một cấu trúc phổ biến và linh hoạt cho các doanh nhân muốn thành lập và điều hành doanh nghiệp của mình. Được đặc trưng bởi sự đơn giản, linh hoạt và bảo vệ trách nhiệm, CTNHH MTV cung cấp một lựa chọn hấp dẫn cho các cá nhân và tổ chức muốn điều hướng sự phức tạp của thế giới kinh doanh. Cùng tìm hiểu xem Công ty TNHH MTV là gì? Quyền và nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty TNHH MTV là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Viết tắt dưới đây là Công ty TNHH MTV) là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam chỉ có một chủ sở hữu là cá nhân hoặc tổ chức khác. Đây là lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì tính đơn giản và linh hoạt.

Điều 74, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về công ty TNHH MTV như sau

Điều 74. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

Công ty TNHH MTV là gì.jpg
Công ty TNHH MTV là gì?

Đặc điểm chính của Công ty TNHH MTV

Cốt lõi của CTNHH MTV là khái niệm về một chủ sở hữu duy nhất, người nắm quyền kiểm soát tối cao đối với các hoạt động và quyết định của công ty. Cấu trúc hợp lý này thúc đẩy hiệu quả và khả năng thích ứng, cho phép công ty phản ứng nhanh chóng với nhu cầu thị trường và theo đuổi các cơ hội chiến lược.

Chủ sở hữu của công ty TNHH MTV là ai?

Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một Thành Viên (Công ty TNHH Một thành viên) là cá nhân hoặc tổ chức có quyền kiểm soát cuối cùng đối với hoạt động và quyết định của công ty. Họ chịu trách nhiệm phê duyệt điều lệ công ty, bổ nhiệm ban quản lý, xem xét báo cáo tài chính và đưa ra quyết định chiến lược. Chủ sở hữu công ty TNHH MTV thường là cá nhân nắm giữ vị trí Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Đặc điểm nổi bật TNHH MTV

Dưới đây là 1 vài đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên:

 • Chủ sở hữu duy nhất: Công ty chỉ có một chủ sở hữu, người này chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty.
 • Trách nhiệm hữu hạn: Tài sản cá nhân của chủ sở hữu không bị rủi ro trong trường hợp công ty phá sản hoặc mất khả năng thanh toán. Chỉ có khoản đầu tư của chủ sở hữu vào công ty bị rủi ro.
 • Thực thể pháp lý riêng biệt: Công ty là một thực thể pháp lý riêng biệt với chủ sở hữu, nghĩa là công ty có các quyền và nghĩa vụ pháp lý riêng.
 • Yêu cầu thành lập: Công ty phải có vốn điều lệ tối thiểu là 1 tỷ đồng (khoảng 43, 478 đô la Mỹ) và phải tuân thủ mọi luật và quy định hiện hành.

Thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (CTNHH MTV) hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Việt Nam bao gồm một loạt các bước phải tuân theo để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và thiết lập tư cách pháp lý của công ty. Sau đây là tổng quan toàn diện về quy trình:

Bước 1: Chuẩn bị Điều lệ công ty

Điều lệ công ty là nền tảng của CTNHH MTV, nêu rõ các quy tắc, mục tiêu và cấu trúc cơ bản của công ty. Điều lệ này đóng vai trò là hiến pháp của công ty và phải được soạn thảo cẩn thận để phản ánh chính xác các hoạt động dự kiến ​​của công ty.

Các yếu tố cần thiết của Điều lệ công ty:

 • Tên công ty: Tên duy nhất và được đăng ký hợp pháp của công ty.
 • Địa chỉ công ty: Địa chỉ đăng ký chính thức của trụ sở công ty.
 • Phạm vi kinh doanh: Mô tả rõ ràng về các hoạt động kinh doanh dự kiến ​​của công ty.
 • Vốn điều lệ: Vốn điều lệ tối thiểu cần thiết để thành lập công ty, hiện nay là 1 tỷ đồng (khoảng 43.478 đô la Mỹ).
 • Thời hạn hoạt động của Công ty: Khoảng thời gian cụ thể mà công ty dự định hoạt động, có thời hạn hoặc không thời hạn.
 • Cơ cấu quản lý: Cơ cấu tổ chức của công ty, bao gồm vai trò của từng thành viên và các cơ quan quản lý được bổ nhiệm.
 • Phân phối lợi nhuận và tổn thất: Cơ chế phân phối lợi nhuận giữa các thành viên và phân bổ tổn thất trong trường hợp gặp khó khăn về tài chính.
 • Thủ tục giải thể và thanh lý: Quy trình giải thể công ty và phân phối tài sản còn lại trong trường hợp chấm dứt hoạt động.
Thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Thủ tục thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Bước 2: Chỉ định Công chứng viên

Việc thuê công chứng viên là rất quan trọng để xác nhận tính hợp pháp của điều lệ công ty. Công chứng viên sẽ xem xét điều lệ, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và chính thức công chứng văn bản.

Bước 3: Nộp Điều lệ công ty để đăng ký

Sau khi công chứng, điều lệ công ty phải được nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (DPI) có thẩm quyền để đăng ký. DPI sẽ kiểm tra điều lệ để đảm bảo tính đầy đủ và tuân thủ các quy định.

Bước 4: Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp

Một tài khoản ngân hàng riêng là cần thiết cho các giao dịch tài chính của công ty. Tài khoản phải được mở dưới tên CTNHH MTV và chỉ được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến kinh doanh.

Bước 5: Xin Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Công ty phải đăng ký thuế với cơ quan thuế địa phương và xin giấy chứng nhận đăng ký thuế. Giấy chứng nhận này cho phép công ty thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.

Bước 6: Xin thêm giấy phép hoặc giấy phép bổ sung (nếu có)

Tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh cụ thể của công ty, công ty có thể cần phải xin thêm giấy phép hoặc giấy phép từ các cơ quan quản lý có liên quan. Những giấy phép này có thể bao gồm giấy phép môi trường, giấy phép xây dựng hoặc giấy phép cụ thể theo ngành.

Bước 7: Triệu tập cuộc họp đầu tiên của các thành viên

Thành viên độc thân hoặc người đại diện được ủy quyền của họ phải triệu tập cuộc họp thành viên đầu tiên để chính thức thông qua điều lệ công ty, bầu ban quản lý (nếu có) và thảo luận về các kế hoạch kinh doanh ban đầu.

Bước 8: Công bố việc thành lập công ty

Việc thành lập công ty phải được thông báo trên Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam (VNEP) để công chúng biết về sự tồn tại và địa vị pháp lý của công ty.

Bước 9: Bắt đầu hoạt động kinh doanh

Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký và có được các giấy phép cần thiết, Công ty TNHH MTV được pháp luật cho phép bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Quy định quản lý Công ty TNHH MTV

Quy định quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (CTNHH MTV) ở Việt Nam chủ yếu được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp 2020, cùng với các luật và quy định liên quan khác. Các quy định cụ thể đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau trong hoạt động của công ty, bao gồm:

Cơ cấu quản lý

 • Thành viên duy nhất: Chủ sở hữu duy nhất của CTNHH MTV có quyền kiểm soát cuối cùng đối với các hoạt động và quyết định của công ty.
 • Hội đồng quản trị (Tùy chọn): Thành viên duy nhất có thể lựa chọn thành lập Hội đồng quản trị để hỗ trợ quản lý công việc của công ty. Hội đồng có thể bao gồm những cá nhân có chuyên môn và kinh nghiệm liên quan.
 • Ban quản lý điều hành: Công ty có thể chỉ định một nhóm ban quản lý điều hành để xử lý các hoạt động hàng ngày, thường bao gồm Tổng giám đốc hoặc CEO và các vị trí điều hành khác.
Quy định quản lý Công ty TNHH MTV
Quy định quản lý Công ty TNHH MTV

Quy trình ra quyết định

 • Quyền hạn của thành viên duy nhất: Thành viên duy nhất nắm giữ quyền hạn cao nhất trong công ty và đưa ra mọi quyết định quan trọng, chẳng hạn như phê duyệt điều lệ công ty, bổ nhiệm ban quản lý và phê duyệt báo cáo tài chính.
 • Vai trò của Hội đồng quản trị (nếu có): Nếu Hội đồng quản trị được thành lập, hội đồng này sẽ đóng vai trò cố vấn cho từng thành viên, đưa ra các khuyến nghị và hỗ trợ trong quá trình ra quyết định.
 • Trách nhiệm của Ban quản lý điều hành: Đội ngũ quản lý điều hành chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định do từng thành viên hoặc Hội đồng quản trị đưa ra và quản lý các hoạt động hàng ngày của công ty.

Quản lý tài chính:

 • Kế toán và báo cáo: Công ty phải lưu giữ hồ sơ kế toán phù hợp và lập báo cáo tài chính chính xác theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 • Thuế: CTNHH MTV phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (VAT) và các loại thuế hiện hành khác.
 • Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận được phân phối cho từng thành viên sau khi đã trừ tất cả chi phí, thuế và bất kỳ khoản dự trữ nào theo quy định của điều lệ công ty hoặc của từng thành viên.

Quản trị doanh nghiệp

 • Minh bạch: Công ty phải duy trì tính minh bạch trong hoạt động của mình, bao gồm việc công bố thông tin tài chính và tổ chức các cuộc họp thường xuyên.
 • Trách nhiệm giải trình: Mỗi thành viên, Hội đồng quản trị (nếu có) và ban quản lý điều hành phải chịu trách nhiệm về hành động và quyết định của mình.
 • Hành vi đạo đức: Công ty phải tuân thủ các thông lệ kinh doanh có đạo đức và tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành.

Bảo vệ cổ đông

 • Trách nhiệm hữu hạn: Tài sản cá nhân của thành viên duy nhất được bảo vệ khỏi các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty. Chỉ có khoản đầu tư của thành viên vào công ty mới gặp rủi ro.
 • Quyền của cổ đông thiểu số (Không áp dụng): Vì chỉ có một cổ đông nên khái niệm quyền của cổ đông thiểu số không được áp dụng.

Thay đổi về mặt công ty

 • Sửa đổi Điều lệ: Điều lệ công ty có thể được sửa đổi khi có sự chấp thuận của một thành viên và theo các thủ tục quy định.
 • Thay đổi quyền sở hữu: Một thành viên có thể chuyển nhượng quyền sở hữu của mình cho một cá nhân hoặc tổ chức khác, tùy thuộc vào các yêu cầu và thủ tục pháp lý nhất định.
 • Giải thể và thanh lý: Công ty có thể được giải thể tự nguyện bởi một thành viên hoặc bị tòa án buộc phải giải thể. Sau khi giải thể, tài sản của công ty được thanh lý và phân phối theo điều lệ công ty và luật hiện hành.
 • Việc tuân thủ các quy định này là rất quan trọng đối với hoạt động đúng đắn và tư cách pháp lý của CTNHH MTV tại Việt Nam. Thành viên duy nhất, Hội đồng quản trị (nếu có) và ban quản lý điều hành phải đảm bảo rằng công ty tuân thủ mọi luật hiện hành, duy trì hồ sơ chính xác và tiến hành kinh doanh theo cách có đạo đức và minh bạch.

Lợi ích của việc thành lập CTNHH MTV

Trong bối cảnh kinh doanh năng động của Việt Nam, Công Ty TNHH MTV đã nổi lên như một cấu trúc phổ biến và linh hoạt cho các doanh nhân muốn thành lập và điều hành doanh nghiệp của mình. Được đặc trưng bởi sự đơn giản, linh hoạt và bảo vệ trách nhiệm, CTNHH MTV cung cấp một lựa chọn hấp dẫn cho các cá nhân và tổ chức muốn điều hướng sự phức tạp của thế giới kinh doanh. Dưới đây là những lợi ích nổi trội của công ty TNHH 1 thành viên như sau:

 • Trách nhiệm hữu hạn: Bảo vệ tài sản cá nhân của chủ sở hữu khỏi các khoản nợ của công ty.
 • Cấu trúc đơn giản: Dễ thành lập và quản lý so với các cấu trúc công ty khác.
 • Lợi ích về thuế: Được hưởng một số ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Tính linh hoạt: Có thể thích ứng với nhu cầu kinh doanh và điều kiện thị trường thay đổi.
Những lợi ích của Công ty TNHH MTV
Những lợi ích của Công ty TNHH MTV

Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tại Việt Nam, chủ sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (CTNHH MTV) , còn được gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nắm giữ cả quyền rộng lớn và nghĩa vụ quan trọng . Các quyền và nghĩa vụ này được nêu trong Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan.

Quyền của Thành viên Đơn lẻ

 • Quyền kiểm soát tối cao: Thành viên duy nhất có quyền kiểm soát tối cao đối với hoạt động và quyết định của công ty.
 • Phê duyệt Điều lệ công ty: Một thành viên duy nhất phê duyệt điều lệ công ty, trong đó nêu rõ các quy tắc và mục tiêu cơ bản của công ty.
 • Bổ nhiệm ban quản lý: Mỗi thành viên bổ nhiệm đội ngũ quản lý của công ty, bao gồm Hội đồng quản trị (nếu có) và ban quản lý điều hành.
 • Phê duyệt Báo cáo tài chính: Thành viên duy nhất phê duyệt báo cáo tài chính của công ty và đưa ra quyết định về phân phối lợi nhuận.
 • Sửa đổi Điều lệ: Mỗi thành viên có thể khởi xướng và phê duyệt các sửa đổi đối với điều lệ công ty.
 • Chuyển nhượng quyền sở hữu: Mỗi thành viên có thể chuyển nhượng quyền sở hữu của mình trong công ty cho một cá nhân hoặc tổ chức khác theo các thủ tục pháp lý.
 • Giải thể công ty: Thành viên duy nhất có thể khởi xướng việc giải thể công ty, tùy thuộc vào một số yêu cầu pháp lý nhất định.

Nghĩa vụ của Thành viên đơn lẻ

Trách nhiệm vô hạn: Mỗi thành viên chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty. Điều này có nghĩa là tài sản cá nhân của họ có thể được sử dụng để thanh toán các khoản nợ của công ty nếu tài sản của công ty không đủ.

 • Tuân thủ luật pháp và quy định: Mỗi thành viên phải đảm bảo rằng công ty tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành, bao gồm luật thuế, luật lao động và quy định về môi trường.
 • Duy trì hồ sơ kế toán phù hợp: Mỗi thành viên có trách nhiệm duy trì hồ sơ kế toán phù hợp và lập báo cáo tài chính chính xác.
 • Triệu tập cuộc họp thành viên: Mỗi thành viên phải triệu tập các cuộc họp thành viên thường kỳ để thảo luận các vấn đề của công ty và đưa ra quyết định.
 • Bảo vệ tài sản của công ty: Mỗi thành viên phải hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty và bảo vệ tài sản của công ty khỏi bị sử dụng sai mục đích hoặc biển thủ.
 • Đối xử công bằng với nhân viên: Thành viên duy nhất phải đảm bảo rằng nhân viên được đối xử công bằng và theo đúng luật lao động.
 • Giải thể và thanh lý có trách nhiệm: Trong trường hợp giải thể, thành viên duy nhất phải giám sát việc thanh lý có trách nhiệm tài sản của công ty và phân phối tiền thu được cho các chủ nợ và cổ đông.

Cân bằng quyền lợi và nghĩa vụ

Các quyền rộng rãi được trao cho thành viên duy nhất của Công ty TNHH MTV đi kèm với các trách nhiệm quan trọng. Thành viên duy nhất phải thực hiện các quyền của mình một cách thận trọng và ưu tiên lợi ích của công ty trong khi thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và đạo đức của mình. Bằng cách cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ, thành viên duy nhất có thể điều hướng công ty hướng tới thành công và bền vững.

Những cân nhắc khi thành lập Công ty TNHH Một thành viên

Khi thành lập công ty TNHH một thành viên quý khách nên chú ý một số điểm sau đây:

 • Trách nhiệm vô hạn đối với chủ sở hữu: Chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty.
 • Các lựa chọn gây quỹ hạn chế: Có thể gặp khó khăn trong việc huy động vốn do cơ cấu sở hữu duy nhất.
 • Thách thức tiềm ẩn trong quản lý: Chủ sở hữu có thể phải xử lý mọi khía cạnh của doanh nghiệp, điều này có thể rất khó khăn.
 • Nhìn chung, CTNHH MTV là một lựa chọn phù hợp cho các doanh nhân đang tìm kiếm một cấu trúc kinh doanh đơn giản, linh hoạt và được bảo vệ trách nhiệm. Tuy nhiên, cần cân nhắc cẩn thận đến trách nhiệm không giới hạn của chủ sở hữu và những thách thức tiềm ẩn trong việc quản lý và tài trợ cho công ty.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (CTNHH MTV) là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam chỉ có một chủ sở hữu là cá nhân hoặc tổ chức khác. Đây là lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì tính đơn giản và linh hoạt.
Những chú ý khi thành lập Công ty TNHH MTV
Những chú ý khi thành lập Công ty TNHH MTV

Trên đây là những thông tin quan trọng về Công Ty TNHH MTV là gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là minh chứng cho tính linh hoạt và khả năng thích ứng của các cấu trúc kinh doanh tại Việt Nam. Tính đơn giản, linh hoạt và bảo vệ trách nhiệm pháp lý của nó khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các doanh nhân muốn dấn thân vào thế giới thương mại năng động. Liên hệ ngay SBLAW để nhận được tư vấn và giúp đỡ khi cần thiết theo HOTLINE: 0904 340 664

Tham khảo thêm >> Thành lập công ty, doanh nghiệp

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan