Luật sư sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

1. Để trở thành luật sư cần điều kiện gì? Hiện tại, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và Luật Luật sư, khái niệm Luật sư sở hữu trí tuệ chưa được đề cập tới, tuy nhiên, căn cứ vào nội dung 2 luật nói trên, có thể đưa ra khái niệm về […]

Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Căn cứ theo Điều 5, Nghi định 17/2012 NĐ-CP ngày 13/03/2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập thì vốn pháp định để thành lập công ty kiểm toán là 3 ỷ đồng, vốn 5 tỷ (áp dụng kể từ ngày1/1/2015). Doanh nghiệp phải […]

Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung thì vốn pháp định được quy định như sau: Đối với dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế Khai thác 1-10 tàu bay: vốn pháp […]

Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp cảng hàng không

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Nghị định 83/2007 NĐ-CP ngày 25/05/2007 về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay thì: Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế, vốn pháp định là 100 tỷ VNĐ Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa, vốn pháp định là 30 tỷ VNĐ Doanh nghiệp […]