đăng ký kinh doanh áp dụng riêng cho các nhà đầu tư nước ngoài?

Đề nghị cho biết những quy định về thủ tục đầu tư, đầu mục hồ sơ vụ án đầu tư và địa điểm thực hiện thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh áp dụng riêng cho nhà đầu tư nước ngoài? Th410

Đề nghị cho biết những quy định về thủ tục đầu tư, đầu mục hồ sơ vụ án đầu tư và địa điểm thực hiện thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh áp dụng riêng cho nhà đầu tư nước ngoài?

1.Về thủ tục đầu tư: Dự án đầu tư trong nước có quy mô dưới 15 tỷ đồng và khôn...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664